Zpracování osobních údajů

Ve SPOLKU PRO PODPORU MLÁDEŽE A KOLEKTIVNÍCH SPORTŮ, se sídlem Navrátilova 676/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 26533910 (dále jen „Spolek“) dbáme na ochranu osobních údajů a přikládáme jí velkou pozornost. Zde naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme zejména o účastnících soutěže „Fotbalová hvězda“ probíhající prostřednictvím webové stránky www.fotbalovahvezda.cz a na sociálních sítích (dále jen „Soutěž“). Dále se zde dozvíte, zda osobní údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva.

Účastí v Soutěži účastníci berou na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že Spolek coby pořadatel Soutěže bude shromažďovat a zpracovávat níže uvedené osobní údaje. Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné. Souhlas je odvolatelný písemným požadavkem adresovaném na níže uvedený email či poštovní adresu Spolku. Spolek zdvořile upozorňuje, že zpracování osobních údajů je nutné pro realizaci Soutěže a tudíž momentem odvolání souhlasu účastníka Soutěže se zpracováním jeho osobních údajů zaniká jeho účast v Soutěži a nenáleží mu žádná odměna ani výhra, byla-li žádost o výmaz osobních údajů či odvolání souhlasu s jejich zpracováním doručena před předáním výhry účastníku Soutěže. Bude-li požadavek na výmaz osobních údajů Spolku doručen po termínu předání výhry, nemá tato skutečnost vliv na nárok na výhru. Je-li účastník Soutěže mladší 16 let, je Spolkem vzhledem k faktické účasti v Soutěži předpokládáno, že souhlas se zpracováním osobních údajů účastníka Soutěže byl vyjádřen nebo schválen osobou, která vykonává rodičovskou zodpovědnost k dítěti.

Spolek zpracovává následující osobní údaje:

 • identifikační údaje, tedy zejména jméno a příjmení, datum narození, číslo a doba platnosti identifikačního dokladu, státní příslušnost a rodné číslo;
 • kontaktní údaje, tedy zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště;
 • podobu a hlas zachycené na audio, video či audio-video záznamu a na fotografiích poskytnutých účastníkem Soutěže za účelem získání výhry či jinými osobami k realizaci či činnostem týkajícím se realizace Soutěže;
 • údaje o vašem zdravotním stavu, jsou-li nutné či souvisejícím s výhrou v Soutěži;
 • citlivé údaje, tedy údaje zařazené do zvláštních kategorií osobních údajů ve smyslu čl. 9 Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

Účel a rozsah zpracování osobních údajů

V rámci naší činnosti zpracováváme Vaše osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu v rámci dvou rovin:

 1. bez Vašeho souhlasu za účelem a v rozsahu plnění smlouvy o účasti v Soutěži, jejichž existenci jste stvrdili zasláním videa či fotografií do Soutěže, dále dle oprávněného zájmu Spolku nebo z důvodu plnění právní povinnosti, zejména vyplývající z příslušných právních předpisů upravujících účetní a daňové povinnosti Spolku v rozsahu uvedeném v tomto dokumentu; nebo
 2. na základě Vašeho souhlasu v rozsahu uvedeném v tomto dokumentu.

Osobní údaje zpracovává Spolek pouze v nezbytném rozsahu, který odpovídá níže uvedeným účelům. Účelem zpracování osobních údajů účastníků Soutěže je:

 • evidence účastníka v Soutěži,
  • ověření platné účasti účastníka Soutěže v Soutěži,
  • ověření nároku na výhru v Soutěži, pokud účastníku Soutěže takový nárok vznikl,
  • zpracování a předání výhry účastníku Soutěže, pokud účastníku Soutěže takový nárok vznikl,
  • sestavení výherní listiny, vyhlášení a zveřejnění výsledků Soutěže,
  • zasílání obchodních sdělení, zejména následná pozvání účastníka Soutěže na návazné akce Spolku či jeho partnerů.

Zveřejňování osobních údajů

Účastí v Soutěži účastníci berou na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že Spolek coby pořadatel Soutěže bude bezúplatně zveřejňovat zpracovávané osobní údaje účastníka Soutěže, zejména jméno, příjmení, město bydliště, příspěvek, emailovou adresu, vizuální, audio či audiovizuální záznam na webových stránkách Spolku www.fotbalovahvezda.cz či ve sdělovacích prostředcích a na sociálních sítích, zejména na www.facebook.com. Osobní údaje budou zveřejňovány v rámci vyhlášení výsledků Soutěže a pro další marketingové nebo obchodní účely, a to po dobu 1 roku od ukončení Soutěže.

Prostředky a způsob zpracování osobních údajů

Spolek zpracovává Vaše osobní údaje jako správce. To znamená, že správce stanovuje shora vymezené účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďuje, určuje prostředky zpracování a odpovídá za jejich řádné provedení. Vaše osobní údaje může předávat také dalším subjektům, které se nacházejí v roli správce, a to subjektům podílejícím se na realizaci Soutěže a externím spolupracovníkům v daňové a účetní oblasti a oblastem souvisejícím, avšak současně s ohledem na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu zpracování. Rozsah zpracování osobních údajů je vyjádřen zpracováváním zaměstnanci Spolku a dalších spolupracujících osob podílejících se na Soutěži, a to ve formě listinných a elektronických dokumentů. Vyjma zde uvedených třetích stran nebudou osobní údaje předávány jiným třetím stranám.

Zdroje osobních údajů

Zdroji osobních údajů v rámci činnosti Spolku jsou účastníci Soutěže ve vztahu ke svým vlastním osobním údajům, zaměstnanci Spolku, třetí strany, jejichž osobní údaje souvisejí s plněním smlouvy o účasti v Soutěži, soudy a orgány státní správy a samosprávy.

Předávání osobních údajů

Vzhledem k povaze zveřejňovaných osobních údajů jsou vybrané zpracovávané osobní údaje účastníků Soutěže přístupné ze zahraničí a jsou přenášeny do zahraničí neomezenému počtu osob.

Vaše práva při zpracování osobních údajů

 • Právo na přístup k osobním údajům a právo na získání potvrzení o zpracování osobních údajů;
 • Právo na opravu osobních údajů;
 • Právo na výmaz osobních údajů;
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů;
 • Právo na přenositelnost osobních údajů;
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
 • Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Realizace všech Vašich práv je vázána na podání písemné žádosti ke Spolku. Spolek zdvořile upozorňuje, že činnost Spolku je vázána právními předpisy stanovující mu mnohé povinnosti, a to zejména povinnost účetní a daňové. S odkazem na právní povinnosti může být realizace práv subjektu údajů odmítnuta. Žádosti a námitky prosím podávejte elektronicky emailem na david.novotny@mac.com nebo poštou na adresu Navrátilova 676/1, Nové Město, 110 00 Praha 1 a označte ji k rukám členů výboru. Spolek Vaši žádost vyřídí bez zbytečného odkladu, maximálně do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, je Spolek oprávněn tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás budeme informovat.