KONEČNĚ VENKU – FOTBALOVÁ HVĚZDA ONLINE!!

Porovnejte síly s ostatními – soutěž probíhá od 27. května 2021 do středy 30. června do 23:59 hodin.

 

 

FOTBALOVÁ HVĚZDA ONLINE

A) pravidla soutěže

 

1. DISCIPLÍNA

Slalom mezi dvěma kužely

 • vzdálenost mezi startem a prvním kuželem je 2m a mezi prvním a druhým kuželem je rovněž 2m
 • dráha mezi kužely vytváří „osmičku“, která se musí proběhnout 3x plynule za sebou
 • první kužel můžeme začínat obíhat zprava nebo zleva (strana nerozhoduje)
 • čas se spouští prvním dotekem míče a zastavuje se po proběhnutí hráče pomyslnou čarou START/CÍL
 • pokud nebudete mít k dispozici kužely, lze použít např. PET lahve
 • čas je nutné změřit a zaslat společně s videem, ale dle potřeby bude zkontrolován

 

2. DISCIPLÍNA

Žonglování s míčem

 • míč si „nabereme“ nohou, nelze používat ruce
 • pravidelně střídáme nárt a koleno (nelze použít za sebou 2x nárt nebo 2x koleno)
 • jeden úspěšný pokus = 1x nárt a 1x koleno (nelze skončit nártem, to je pouze započatý pokus, který se nebude počítat do celkového počtu úspěšných pokusů)
 • maximální možný časový limit pro žonglování s míčem (počet úspěšných pokusů) je 2 minuty

 

3. DISCIPLÍNA

Střelba na přesnost

 • PET láhev pověsíme na cokoliv (strom, tyč, okap, …) do výšky 1m nad povrch
 • kopeme ze vzdálenosti 5m
 • počítá se úspěšnost v pěti po sobě jdoucích pokusů (video nelze sestříhávat !!!)
 • můžete použít větší počet míčů, nebo vám míč může někdo podávat

 

B) podmínky účasti

Pro úspěšnou účast v soutěži je zapotřebí zaslat přes uschovna.cz tři videa s jednotlivými disciplínami na adresu: chcivyhrat@fotbalovahvezda.cz

Z videa musí být jednoznačně zřetelné, že všechny disciplíny prováděl tentýž hráč. Videa nesmí být sestříhaná, zrychlená, ani jiným způsobem upravená. Veškeré disciplíny musí být splněny v rámci pravidel a v duchu fair play.

Videa do soutěže můžete posílat od 27. května 2021 do středy 30. června 2021 do 23:59 hodin.

Soutěž je vyhlášena pro ročníky 2007 a 2008. (datum narození 1. 1. 2007 do 31. 12. 2008 včetně).

Pokud jste s námi nesoutěžili v Regionálních fotbalových akademiích, zašleme vám formulář GDPR se souhlasem, že můžeme zveřejnit vaše video, popřípadě fotografie na webu, FB a Instagramu.

Celkové pořadí bude určeno součtem umístění v jednotlivých disciplínách (nejnižší součet vyhrává).

Pět nejlepších hráčů získá zajímavé ceny od firmy TCL.

 

K videím je nutno doložit tyto informace:

 1. jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště
 2. telefonní kontakt, mailová adresa
 3. Slalom mezi dvěma kužely: výsledný čas (v sekundách)
 4. Žonglování s míčem: počet úspěšných pokusů (jeden úspěšný pokus = 1x nárt a 1x koleno)
 5. Střelba na přesnost: počet zásahů PET lahve (z pěti po sobě jdoucích pokusů)

 

 

Pravidla soutěže

1. POŘADATEL a ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

1.1. Pořadatelem soutěže „STAŇ SE FOTBALOVOU HVĚZDOU“ (dále jen „Soutěž“) je SPOLEK PRO PODPORU MLÁDEŽE A KOLEKTIVNÍCH SPORTŮ, IČ: 26533910, se sídlem Navrátilova 676/1, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „Pořadatel“).

1.2. Organizačním zajištěním soutěže je pověřen pan Martin Kolář, IČ: 68854587, se sídlem Praha 8, Karlín, Sokolovská 4/41, PSČ 186 00 (dále jen „Organizátor“).

1.3. Soutěž se řídí podmínkami uvedenými v těchto Podrobných pravidlech soutěže, která popisují práva a povinnosti jejích účastníků a pravidla Soutěže (dále jen „Pravidla“). Součástí Pravidel jsou dále Popis soutěže a jejich částí, Pravidla bodování, Soutěžní řád a Popis slalomu na čas včetně tabulky, které jsou dostupné v odkazu těchto Pravidel.

 

2. DOBA A MÍSTO PLATNOSTI SOUTĚŽE

2.1. Soutěž probíhá na území České republiky v termínu od 1. 10. 2019 00:00:01 hod. do naplnění kapacity Soutěže (dále jen „Doba platnosti soutěže“). Jednotlivé fáze Soutěže probíhají v místě fotbalového klubu označeném Pořadatelem, které si Soutěžící vybral k podání výkonu v Soutěži, tedy v tzv. akademii.

2.2. Soutěž je vypsána za výkon co možná nejlepší a o výhru se Soutěžící může ucházet od počátku do konce Doby platnosti soutěže. Soutěž je odvolatelná v jakékoli formě od počátku do konce Doby platnosti soutěže.

2.3. Soutěž je rozdělná do 4 (slovy čtyř) soutěžních fází, přičemž jednotlivé fáze jsou vymezeny v dokumentu Popis soutěže a jejich částí.

 

3. ÚČAST V SOUTĚŽI

3.1. Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba:

- s doručovací adresou na území České republiky,

- spadající do kategorie U12 nebo U13, tedy osoba s datem narození od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2008 včetně,

- byl jí udělen souhlas zákonného zástupce s účastí v Soutěži,  

- disponuje soukromou emailovou adresou a tuto adresu uvede v registračním formuláři při registraci do Soutěže (dále jen „Soutěžící“).

3.2. Organizátor anebo Pořadatel má v případě oprávněných pochybností právo požádat Soutěžícího, aby věrohodným způsobem prokázal pravdivost údajů uvedených při registraci do Soutěže. Tímto není dotčeno právo Soutěžícího na ochranu osobních údajů.

3.3. Ze Soutěže jsou vyloučeny osoby, které jsou zapojené do organizace Soutěže, tedy osoby, které by jakýmkoliv způsobem mohly ovlivnit průběh Soutěže, a to včetně osob v pracovním anebo jiném podobném vztahu k Pořadateli anebo Organizátorovi, včetně vztahu odběratelského, a to i nepřímého a jejich osoby blízké. V případě, že se výhercem stane osoba vyloučená dle předchozí věty, Výhra se takovému výherci neodevzdá a na jeho místo nastoupí další Soutěžící v souladu s odst. 4.5. těchto Pravidel soutěže.

3.4. Soutěžící, který splňuje podmínky Soutěže uvedené v odst. 3.1. až 3.3. Pravidel a má zájem se účastnit Soutěže, provede registraci na stránkách www.fotbalovahvezda.cz (dále jen „Soutěžní stránky“), kde úplně a pravdivě vyplní registrační formulář (dále jen „Přihláška“).

3.5. Pro účast v Soutěži je dále nezbytné vyjádření svobodného souhlasu Soutěžícího s účastí v Soutěži a jejími podmínkami, a to tak, že Soutěžící označí a potvrdí zaškrtávací pole „Provedením registrace souhlasím s úplnými pravidly soutěže a poskytnutím osobních údajů dle podmínek v těchto pravidlech uvedených.“ Zaškrtnutím či označením tohoto pole zároveň Soutěžící vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu dle podmínek Zpracování osobních údajů.

3.6. Soutěžící odešle Přihlášku klepnutím na tlačítko „Registrovat“. Přihláška může být doplňována zasláním audio, video či audio-video záznamu či textového dokumentu.

3.7. Přihlášky jsou přijímány a evidovány v reálném čase v pořadí, v jakém byly do Soutěže přijaty (dále jen „Pořadí“).

3.8. Každý Soutěžící může podat pouze jednu Přihlášku do jím zvolené akademie, přičemž musí splňovat požadavky uvedené v těchto Pravidlech.

3.9. Soutěžící je povinen v Přihlášce uvádět pravdivé údaje.

3.10. Pořadatel anebo Organizátor je oprávněn ze Soutěže vyloučit všechny Přihlášky, které budou obsahovat neúplné nebo nepravdivé údaje a Přihlášky, které budou jakkoliv jinak odporovat těmto Pravidlům. Tyto Přihlášky se pokládají za nepodané.

3.11. Vzhledem ke skutečnosti, že realizace Soutěže zahrnuje i třetí osoby, zejména fotbalové kluby (akademie) uvedené v dokumentu Popis soutěže, zavazuje se Soutěžící dodržovat pravidla chování a pokyny osob jednajících za akademie. Soutěžící bere výslovně na vědomí, že Pořadatel nebo Organizátor je v případě hrubého porušení pravidel chování, pokynů, dobrých mravů či dobrého jména osob zúčastněných na Soutěži oprávněn okamžitě ukončit účast Soutěžícího na Soutěži. Momentem ukončení účasti se stává Přihláška Soutěžícího neplatnou a Soutěžící nemá nárok na Výhru.  

3.12. Je možné podávat Přihlášky jménem druhé osoby.

3.13. Ze Soutěže jsou rovněž vyloučeni všichni Soutěžící, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví Pravidlům nebo jakýmkoliv způsobem Pravidla poruší nebo se dopustí nekalého jednání; a to i se zpětnou platností. Všechny Přihlášky podané v Době platnosti soutěže jménem vyloučeného Soutěžícího se pokládají za nepodané.

3.14. Na Výhru v Soutěži není právní nárok a Soutěžící se jejího vydání nemůže domáhat soudně.

 

4. VÝHRY A PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ VÝHRY

4.1. Do Soutěže byly Pořadatelem vloženy tyto výhry (dále také souhrnně „Výhry“):

Popis Výhry je uveden v dokumentu Popis soutěže.

4.2. Výhry budou rozděleny takto:

Způsob distribuce Výhry je uveden v dokumentu Popis soutěže.

4.3. Výherci budou o Výhře informováni prostřednictvím e-mailu nebo SMS zprávy, a to nejpozději do 14 kalendářních dnů od data, kdy byli vybráni k obdržení Výhry. Výherce vybere porota, Pořadatel nebo Organizátor. Pro oznámení o Výhře bude použita e-mailová adresa anebo telefonní číslo, jež Soutěžící uvedl zejména ve své Přihlášce.

4.4. Organizátor nebo Pořadatel jsou oprávněni si vyžádat údaje pro kontrolu identity Soutěžícího a v případě pochybností Výhru nevydat. Nevyjasní-li pochybnosti Soutěžící do 14 dní od momentu oznámení vzniku pochybnosti, nárok na Výhru Soutěžícímu zanikne.

4.5. Pokud Soutěžícímu nárok na výhru zanikne, přechází na Soutěžícího, který byl vybrán jako náhradník k obdržení Výhry (dále jen „Náhradník“). Způsob informování o Náhradníka Výhře se řídí podmínkami dle čl. 4.3 Pravidel.

 

5. DISTRIBUCE A UPLATNĚNÍ VÝHER

5.1. Výhry budou distribuovány na náklady Pořadatele a způsobem, který je uveden v dokumentu Popis soutěže.

5.2. Pořadatel anebo Organizátor neodpovídá za dostupnost, funkčnost a kvalitu datových anebo hlasových služeb, které Soutěžící využívá stejně, jako neodpovídá za nedoručení zprávy o Výhře, za nemožnost navázat s výhercem kontakt anebo za nedoručení další korespondence, pokud důvody spočívají na straně Soutěžícího nebo třetích stran nebo jsou zaviněny vyšší mocí.

 

6. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE

6.1. Vzhledem k nehmotné povaze Výhry nelze vůči Pořadateli anebo Organizátorovi uplatnit zákonnou odpovědnost za vady Výhry ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v účinném znění (dále jen „OZ“).

6.2. Účast Soutěžícího v Soutěži je dobrovolná a vyžaduje aktivitu a spolupráci Soutěžícího s Pořadatelem anebo Organizátorem. Výhru lze užít nejpozději v den určený Pořadatelem anebo Organizátorem (dále jen „Den využití výhry“). Pořadatel anebo Organizátor neodpovídají za nevyužití Výhry. Výhru není možné směnit za finanční prostředky a nevyužitá Výhra, tedy Výhra neuplatněná v den následující po Dni využití výhry, bez dalšího zaniká.

6.3. Pořadatel anebo Organizátor si vyhrazuje právo sám rozhodnout o tom, kterému Soutěžícímu odevzdá Výhru a zda a jak bude komunikovat se Soutěžícím.

6.4. Dopustí-li se Soutěžící podvodného jednání anebo jiného porušení Pravidel s cílem získat neoprávněně Výhru, bude takové jednání považováno za pokus o neoprávněné obohacení a vůči Soutěžícímu bude postupováno v souladu s platnou legislativou České republiky. Pořadatel má rovněž právo na Soutěžícím vymáhat náhradu způsobené škody v plném rozsahu. Takový Soutěžící je rovněž trvale ze Soutěže vyloučen bez nároku na Výhru.

6.5. Pořadatel anebo Organizátor Soutěže si vyhrazuje právo rozhodovat o všech otázkách týkajících se této Soutěže podle vlastního uvážení a vyhrazuje si též právo kdykoliv omezit, odložit, přerušit, změnit anebo zrušit Soutěž a její Pravidla.

6.6. Podáním Přihlášky dává Soutěžící Pořadateli jako správci osobních údajů souhlas, aby zpracovával osobní údaje, a to dle podmínek uvedených v dokumentu Zpracování osobních údajů.

 

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Pravidla Soutěže jsou po celou Dobu platnosti soutěže k nahlédnutí na Soutěžních stránkách.

8.2. Soutěžící je těmito Pravidly vázán a účastí v Soutěži se je zavazuje dodržovat.

8.3. Pravidla a průběh Soutěže se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Pro účely konání Soutěže a po celou Dobu platnosti soutěže je vyloučena aplikace ustanovení § 2888 OZ.

 

 

V Praze dne 3. září 2019